Eskari Ereduak

1. ESKABIDE OROKORRA

3. HIRIGINTZA

OBRAK:

JARDUERAK:

KATASTROA:

BESTE KONTU BATZUK:

6. ANIMALIA ARRISKUTSUAK IZATEA

7. ZIRKULAZIO ZERGA

  • NORK ORDAINDU BEHAR DU ZIRKULAZIO ZERGA?

Urtarrilaren 1ean, ibilgailuaren Zirkulazio Baimena beren izenean dutenek urteko zerga guztia ordaindu behar dute, nahiz eta gero ibilgailua saldu edota helbidez aldatu.  Ibilgailuari behin betiko baja ematen zaionean edota ibilgailua berritik matrikulatzean bakarrik hainbanatuko da Zergaren kuota hiruhileko naturaletan.

  • SALBUESPENAK (160. artikulua).

Honako hauek zergatik salbuetsita egongo dira:

A) Nafarroako Foru Komunitateko, Estatuko eta toki entitateetako ibilgailu ofizialak

B) Espainian egiaztatutako kontsuletxeetako bulegoetako ibilgailuak eta karrerako funtzionario kontsularrak, baldin eta herrialde horietako herritarrak badira, kanpotik identifikatuta badaude eta hedaduran eta graduan elkarrekikotasuna badute.

Halaber, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta horien funtzionario edo estatutu diplomatikoa duten kideenak.

C) Espainiako Gurutze Gorriarenak eta DYA elkartearenak diren anbulantziak eta zuzenean osasun-laguntzarako diren gainerako ibilgailuak.

D) Irabazi-asmorik gabeko erakundeen izenean matrikulatutako ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonak lekualdatzeko.

E) Bereziki egokitutako ibilgailuak. Era berean, ehuneko 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuak salbuetsita egongo dira, eta, gainera, inguruabar hauetakoren bat ere bai:

1. Mugikortasun murriztua aurkeztea, desgaitasun-maila aitortu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskinaren arabera.

2. Gabezia kognitiboa, intelektuala edo buru-nahasmendua izatea.

3. Begi onenean 0,1 edo gutxiagoko ikusmen-zorroztasuna erakustea, zuzentasunez, edo 10 gradu edo gutxiagora murriztutako ikus-eremua erakustea.

4. Adingabea izatea.

Salbuespena ibilgailu bakarrera mugatuko da pertsona bakoitzeko.

F) Garraio publikoko zerbitzuari atxikitako hiri-autobusak, zergapeko udalak emandako administrazio-emakidaren araubidean, edo zerbitzu hori modu bateratuan emateko udalerria zein toki-erakundetan integratzen den.

G) Nekazaritzako inskripzio-txartela duten traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makinak.

Paragrafoko e) eta g) idatz-zatietan aipatzen diren salbuespenak baliatu ahal izateko, interesdunek baimena eskatu beharko dute, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onura arrazoiak adieraziz. Toki-erakundeak salbuespena aitortu ondoren, hori egiaztatzen duen agiri bat egingo da.

Volver arriba